Saltar al contingut principal

Codi: 028/2012

Finalitat del fitxer: Coneixement de les condicions de treball, la qualitat de vida laboral i altres característiques dels llocs de treball relatives a la població ocupada als centres de treball, per mitjà d'una enquesta específica a una mostra representativa d'aquesta població en el marc de l'enquesta d'àmbit estatal del Ministeri de Treball i Immigració, i també altres operacions d'enquesta directa en matèria de sinistralitat i de prevenció de riscos laborals.

Univers objecte d'estudi: Població ocupada resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.200

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació