Aspectes introductoris

1. Què són i per a què serveixen

Les classificacions estadístiques són instruments lògics que ordenen i categoritzen característiques de la realitat econòmica i social. En són un exemple les ocupacions, que es classifiquen d'acord amb el nivell de qualificació. La finalitat d'aquests instruments d'homogeneïtzació estadística és garantir la comparabilitat de la informació en l'espai i el temps, a més de contribuir en el procés de normalització de la terminologia catalana.

2. Famílies principals

Les classificacions estadístiques s'agrupen per tipologies temàtiques anomenades "famílies", i les principals són les classificacions econòmiques (activitats econòmiques i productes) i les classificacions demogràfiques i socials (ocupacions, educació i sanitàries).

Classificacions d'activitats econòmiques

Categoritzen les unitats productives, en funció del tipus d'activitat que desenvolupin, per tal d'obtenir dades que permetin confeccionar estadístiques de producció o rendibilitat.

Podeu consultar les principals classificacions a Activitats econòmiques. Nomenclatures i classificacions estadístiques.

Classificacions de productes (béns transportables o mercaderies i béns no transportables o serveis)

Categoritzen productes per tal d'elaborar estadístiques que els relacionin amb les operacions a què se sotmeten (producció, comerç exterior i transport).

Podeu consultar les principals classificacions a Productes. Nomenclatures i classificacions estadístiques.

Classificacions d'ocupacions

Permeten obtenir dades estadístiques comparables amb les estatals i les internacionals, i així detectar-ne diferents necessitats o problemes, com poden ser l'atur, els programes d'ocupació, la migració i altres.

Podeu consultar les principals classificacions a Ocupacions. Nomenclatures i classificacions estadístiques.

Classificacions d'educació

Constitueixen l'instrument estadístic més adequat per a la presentació de les estadístiques d'educació dels diferents països. La unitat estadística considerada es basa en el programa educatiu, per al qual es distingeixen tres aspectes diferents: el nivell d'estudis, el nivell de formació i el sector d'estudis.

Podeu consultar les principals classificacions a Educació. Nomenclatures i classificacions estadístiques.

Classificacions de consum

Són un subproducte de les classificacions generals de productes i serveixen per mesurar les despeses en consum final de les famílies, de les administracions públiques o bé de les despeses d'altres institucions. Aquestes classificacions també formen part del procés d'harmonització general de les classificacions estadístiques i les institucions que les elaboren són organismes especialitzats en la matèria o organitzacions internacionals d'àmbit sectorial.

Podeu consultar les principals classificacions a Consum. Nomenclatures i classificacions estadístiques.

Classificacions en l'àmbit de la sanitat

Tenen com a finalitat principal l'enregistrament sistemàtic, la interpretació i la comparabilitat de les dades sobre la mortalitat i la morbiditat recollides en els diferents països i en diferents moments del temps.

Podeu consultar les principals classificacions a Sanitat. Nomenclatures i classificacions estadístiques.

3. Normativa

Normativa catalana

Normativa espanyola i comunitària

 • Reial decret núm. 1591/2010, de 26 de novembre, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CNO-2011) (BOE 306 de 17.12.2010)
 • Reglament (CE) núm. 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril, pel qual s'estableix una nova classificació estadística de productes per activitats (CPA) i es derroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell (DOCE L 145 de 04.06.2008)
 • Reial decret núm. 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) (BOE 102 de 28.04.2007)
 • Reglament (EU) núm. 1001/2013 de la Comissió, de 4 d'octubre de 2013, pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87, del Consell relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística, i l'aranzel duaner comú (DOCE L 290 de 31.10.2013)
 • Reglament (CEE) núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre del 2006, pel qual s'estableix la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NACE Revisió 2 i pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell i determinats reglaments de la CE sobre aspectes estadístics específics (DOCE L 393 de 30.12.2006)
 • Reial decret núm. 331/2003, de 14 de març, per mitjà del qual es deroga el Reial decret 81/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova la Classificació nacional de productes per activitats 1996 (CNPA-96), i s'estableixen les normes aplicables sobre l'ús de la Classificació CPA-2002 (BOE 079 de 02.04.2003)
 • Reial decret núm. 269/2000, de 25 de febrer, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'educació 2000 (CNED-2000) (BOE 058 de 08.03.2000)
 • Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 23 de juliol del 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística, i l'aranzel duaner comú (DOCE L 256 de 07.09.1987)
 • Reial decret núm. 917/1994, de 6 de maig, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'ocupacions 1994 (CNO-94) (BOE 126 de 27.05.1994)
 • Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell, de 9 d'octubre del 1990, relatiu a la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques en la Comunitat Europea (DOCE L 293 de 24.10.1990)
 • Reial decret núm. 330/2003, de 14 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1560/1992 de 18 de desembre, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-93) (BOE 079 de 02.04.2003)
 • Reglament (CE) núm. 204/2002 de la Comissió, de 19 de desembre del 2001, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, relatiu a la Classificació estadística de productes per activitats (CPA) a la Comunitat Econòmica Europea (DOCE L 036 de 06.02.2002)
 • Reglament (CE) núm. 29/2002 de la Comissió, de 19 de desembre del 2001, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell, relatiu a la Nomenclatura estadística d'activitats econòmiques en la Comunitat Europea (DOCE L 006 de 10.01.2002)
 • Reial decret núm. 81/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova la Classificació nacional de productes per activitats 1996 (CNPA-96) (BOE 051 de 28.02.1996)
 • Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, de 29 d'octubre, del Consell relatiu a la Classificació estadística de productes per activitats (CPA) a la Comunitat Econòmica Europea (DOCE L 342 de 31.12.1993)
 • Reglament (CEE) núm. 761/93 de la Comissió, de 24 de març del 1993, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell, relatiu a la Classificació estadística d'activitats econòmiques en la Comunitat Europea (DOCE L 083 de 03.04.1993)
 • Reial decret núm. 1560/1992, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-93) (BOE 306 de 22.12.1992)

4. Publicacions

Publicacions d'altres organismes

 • Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-11). Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2011.
 • Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009). Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2009.
 • Relación de municipios y códigos por provincias. 1 de enero del 2014. Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2014
 • Clasificación nacional de educación 2000 (CNED-2000). Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2000.
 • Clasificación nacional de productos por actividades 1996 (CNPA-96). Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1996.
 • Catálogo de nomenclaturas y clasificaciones. Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1995.
 • Campos de Educación y Capacitación 2013 de la CINE (ISCED-F 2013). Instituto de Estadística de la UNESCO, Montreal, 2014.
 • Clasificación Internacional normalizada de la Educación CINE-2011, Instituto de Estadística de la UNESCO, Montreal, 2012.
 • NACE-Rev.2 Statistical classification of economic activities. Office for Official Publications of European Communities, Luxemburg, 2008.
 • Internacional Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4. United Nations, Nova York, 2008.
 • Central Product Classification (CPC) Version 2. United Nations, Nova York, 2008.
 • Standard International Trade Classification, Revisió 4. United Nations, Nova York, 2008.
 • Classifications of Expenditure According to Purpose: Classification of the Functions of Government (COFOG); Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP); Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI); Classification of the Outlays of Producers According to Purpose (COPP). United Nations, Nova York, 2000.
 • International Statistical Classification of Diseases and Healt Related Problems (ICD-10). World Health Organization, Ginebra, 2004.
 • International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). International Labour Office, Ginebra, 2012.

Sou aquí: