Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 2014

14.11.2016

El Barcelonès i el Garraf eren les comarques que presentaven una base imposable per declarant de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) més elevada l'any 2014, amb 23.103 i 22.022 euros, respectivament. Respecte a l'any 2013, el Barcelonès guanya 0,9 punts percentuals i el Garraf, 1.

Si es fa l'anàlisi per municipis, Sant Cugat del Vallès i Matadepera són els que mostren els valors més elevats, amb 36.285 i 35.845 euros respectivament, que representen uns increments, en relació amb l'any anterior, d'1,2 punts percentuals i 2,7, respectivament.

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren.

L'Idescat presenta anualment les dades de la base imposable general i la quota resultant de l'autoliquidació per declarant de l'IRPF amb un desglossament per municipis de més de 1.000 habitants, capitals comarcals, comarques, províncies i àmbits del Pla territorial de Catalunya. Aquestes dades s'elaboren a partir de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La base imposable general és l'import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Principalment inclou, els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari (propietat intel·lectual i industrial, arrendament de béns mobles, cessió del dret a l'explotació de la imatge, etc.), els rendiments empresarials i professionals, i les variacions patrimonials.

La quota resultant de l'autoliquidació és la quantia resultant de minorar a la quota líquida les deduccions per doble imposició (dividends, internacional...) i les compensacions fiscals.

Impost sobre la renda de les persones físiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2483

Sou aquí:

  • Novetats
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 2014