Estimacions de població estacional (EPE). 2015

24.11.2016
Novetats

Arxius adjunts

Tres de cada quatre comarques catalanes van tenir població estacional de signe positiu l'any 2015, segons les Estimacions de població estacional. La comarca que va registrar més població estacional en nombres absoluts va ser el Tarragonès, amb 53.531 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). La segueixen el Baix Empordà (32.022 persones ETCA) i la Selva (29.876 persones ETCA). A l'altre extrem, de les comarques amb població estacional de signe negatiu destaquen el Baix Llobregat (−26.202 persones ETCA) i el Vallès Occidental (−23.774 persones ETCA).

En termes relatius, els primers llocs del rànquing els ocupa un grup de comarques de muntanya encapçalades per la Cerdanya, l'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.

Barcelona és el municipi on més va augmentar la població estacional: de 64.757 persones ETCA el 2014 va passar a 68.302 persones ETCA el 2015. El van seguir Sitges i Tarragona.

Dels 219 municipis de què s'ofereixen resultats de l'any 2015, n'hi ha 97 que tenien una població estacional de signe positiu. En termes absoluts , a banda de Barcelona (68.302 persones ETCA), que és el municipi de Catalunya amb més població estacional, també destaquen Salou (23.928 persones ETCA) i Lloret de Mar (16.337 persones ETCA). En termes relatius sobresurt Santa Susanna, seguit de Pals, Salou i Creixell.

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.). Atesa la complexitat d'estimar la mobilitat no obligada que no fa pernoctació, aquesta no ha estat considerada.

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

La població estacional ETCA o població estacional equivalent a temps complet anual es defineix com el saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia.

Població estacional ETCA = població no resident present ETCA – població resident absent ETCA

L'Idescat elabora anualment les Estimacions de població estacional, que es conceben com una activitat estadística de síntesi. Aquesta operació recull informació de diverses fonts, com ara els padrons d'habitants, els censos de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població. Les dades es presenten per comarques i pels municipis majors de 5.000 habitants (empadronats o població ETCA) i les capitals comarcals.

Estimacions de població estacional

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2492

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimacions de població estacional (EPE). 2015