Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS). III/2016

15.12.2016

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) augmenta un 3,8% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2016. D'altra banda, l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) també presenta un augment del 2,5% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 1,2% i el sector altres serveis (és a dir, els no comercials) un 4,5%. Dins d'altres serveis, augmenten tots els sectors i destaquen els increments de les activitats professionals, científiques i tècniques (7,9%), la informació i comunicacions (7,0%) i les activitats administratives i serveis auxiliars (6,3%).

Els indicadors de producció (IPROSS) i d'activitat (IASS) del sector serveis mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicació, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) que l'INE calcula mensualment, l'Idescat elabora trimestralment l'informe sobre la conjuntura dels indicadors del sector serveis. Aquest informe inclou l'IASS desagregat a cinc sectors i l'IPROSS. Per calcular l'IPROSS, en primer lloc es pondera el pes dels components del sector serveis en funció del seu valor afegit i s'obté l'index agregat per valor afegit (IAVASS). En segon lloc, s'elimina de l'IAVASS la influència que tenen els preus sobre l'activitat econòmica per tal de conèixer el seu creixement real (en volum). L'IPROSS és, per tant, l'indicador que reflecteix millor l'evolució real del sector serveis de mercat no financer.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2509

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS). III/2016