Enquesta contínua de llars (ECLL). 2014-2015

20.12.2016

L'Idescat publica per primera vegada els resultats de l'Enquesta contínua de llars referent als anys 2014 i 2015. El nombre de llars a Catalunya l'any 2015 era de 2.948.900. El tipus de llars més freqüent era el d'un sol nucli, que representava el 70,0%. D'aquests, el 34,8% eren parelles amb fills; el 24,5% eren parelles sense fills i el 10,7% restant eren nuclis monoparentals (formats per un sol progenitor). Les llars de dos nuclis o més representaven un nombre reduït (1,9%) i les llars sense nucli eren el 28,2% restant, de les quals la gran majoria eren llars unipersonals.

L'any 2015 el nombre mitjà de persones per llar era de 2,5. Les llars de dues persones representaven el 31,9%, les unipersonals el 25,0% i les de tres persones el 20,6%. En relació amb el nombre de fills residents a la llar parental, la proporció de llars amb un fill era del 24,0%, les llars de dos fills eren un 18,8% i les de tres i més representaven un 4,3% del total de llars.

Pel que fa als 2.948.900 habitatges familiars principals de Catalunya eren de propietat el 72,5% i d'aquests, 865.700 tenien pagaments pendents. Els habitatges de lloguer representaven el 23,3% i el 4,4% restant corresponien a altres tipus de règim de propietat.

L'Enquesta contínua de llars és una operació estadística duta a terme per l'INE des de l'any 2013. Anualment ofereix informació sobre les característiques socials i demogràfiques bàsiques de la població, les llars i els habitatges, similar a la que proporciona el Cens de població i habitatges. L'Idescat ofereix els resultats de la mostra acumulada de dos anys, amb data de referència a 1 de gener de l'any, per Catalunya i províncies.

L'Enquesta contínua de llars és una activitat estadística inclosa en el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 (codi 01 02 01).

Enquesta contínua de llars

Dades bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya

Indicadors de demografia i qualitat de vida

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2515

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta contínua de llars (ECLL). 2014-2015