Enquesta de clima empresarial (CLEM). IV/2016

20.01.2017

Les expectatives sobre la marxa del negocide les empreses de Catalunya per al primer trimestre del 2017 registren un saldo d'10,2 punts, dada positiva per vuitè trimestre consecutiu però que suposa un descens d'1,5 punts respecte a les expectatives del trimestre anterior (11,7 punts).

Per sectors d'activitat, tots els sectors, excepte el de l'hostaleria, presenten saldos positius en les expectatives per al primer trimestre de 2017. Destaquen els sectors de la indústria i la resta de serveis amb uns saldos en les expectatives de 14,2 i 11,4 punts, respectivament, segons l'Enquesta de clima empresarial.

L'Enquesta de clima empresarial recull trimestralment l'opinió dels representants de 3.000 establiments amb activitat a Catalunya i permet conèixer la situació actual, l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa, així com anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic. Es presenten resultats per al conjunt de Catalunya i per als sectors de la indústria, la construcció, el comerç, l'hostaleria i la resta de serveis.

L'operació estadística està elaborada conjuntament per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i l'Idescat. Per a l'obtenció de resultats, la mostra procedent d'aquesta enquesta s'integra amb la mostra per a Catalunya de l'operació Indicadors de confiança empresarial que realitza l'Institut Nacional d'Estadística.

Enquesta de clima empresarial

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2538

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de clima empresarial (CLEM). IV/2016