Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2016

L'any 2016, 352.869 persones van rebre alguna de les cinc prestacions de sosteniment de la renda adreçades a col·lectius específics en situació d'emergència (és a dir, col·lectius que no tenien ingressos regulars o que n'havien deixat de tenir). Aquesta xifra suposa una disminució del 9,0 % respecte de l'any anterior.

Les prestacions per atur conformen el principal component d'aquest conjunt, ja sigui en la versió contributiva (125.256 prestacions i 2.029M€) com en la no contributiva (114.044 prestacions i 685M€). El comportament d'aquestes prestacions determina l'evolució de les magnituds globals del grup analitzat. El nombre de prestacions d'atur baixa el 9%, mentre que l'import ho fa el 13%.

La resta de prestacions per a situacions d'emergència són les pensions no contributives de la Seguretat Social (58.191 pensions), la Renda mínima d'inserció (28.849 pensions) i la Renda activa d'inserció (25.731 prestacions). També es publiquen resultats de les pensions contributives de classes passives de l'Estat, amb 53.296 beneficiaris i un total de 1.204M€ en pensions rebudes durant l'any 2016.

Les dades sobre les pensions contributives de la Seguretat Social es difondran durant el darrer trimestre de l'any.

El conjunt de les prestacions econòmiques periòdiques de sosteniment de la renda, conformen l'eix central del sistema de protecció social català, ja que absorbeixen al voltant del 60% dels recursos. Aquestes prestacions garanteixen el manteniment d'un cert nivell de renda per a aquells col·lectius que, pel motiu que sigui, veuen disminuïdes o anul·lades les seves fonts d'ingressos.

L'Idescat elabora anualment les dades sobre l'evolució de les prestacions econòmiques més rellevants: pensions contributives de la Seguretat Social, pensions del sistema de classes passives, pensions no contributives, prestacions per atur i rendes d'inserció. Les dades s'elaboren a partir de les fonts següents: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Institut Nacional de la Seguretat Social; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2748

Sou aquí:

  • Novetats
  • Pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2016