Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016

Estadístiques georeferenciades

L'Idescat ofereix dades de població georeferenciades del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2016, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, en arxius en format Shapefile, junt amb la metodologia associada en format PDF. Els arxius s'agrupen dins d'un ZIP.

Les dades georeferenciades es presenten en una quadrícula (grid) multiresolució (de 62,5 m, de 125 m i 250 m) compatible amb la quadrícula estàndard europea EEA reference grid - European Environment Agency.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2884

Sou aquí:

  • Novetats
  • Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016