Estimacions de població. 2018. Avanç. Dades provisionals

La població de Catalunya a 1 de gener del 2018 és de 7.534.813 habitants, segons dades provisionals de les estimacions de població, elaborades per l'Idescat. Aquesta dada representa un augment anual de 38.537 habitants (el 0,5%) respecte del 2017, i consolida la tendència de creixement iniciada el 2015.

Per territori, l'àmbit Metropolità és on més augmenta la població 26.251 habitants, un creixement del 0,5%. En canvi, les Terres de l'Ebre és l'àmbit que perd més població, 438 habitants, una disminució del 0,2%.

L'avanç de les Estimacions de població s'ha calculat a partir de les Estimacions de població a 1 de gener del 2017 i de les dades estimades dels fluxos demogràfics del 2017. Els resultats de l'avanç estan disponibles per Catalunya, les províncies i els 8 àmbits del Pla territorial.

Aquests resultats provisionals seran vigents fins al proper mes de desembre, quan l'Idescat els substitueixi per les estimacions postcensals definitives, que es calculen un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

Les Estimacions de població són l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya. Ofereixen dades per sexe i edat dels residents a Catalunya, les províncies, els àmbits del Pla territorial, les comarques i l'Aran, i els municipis majors de 50.000 habitants. Els resultats són coherents amb el Cens de població i el moviment demogràfic (naixements, defuncions i migracions). Les Estimacions de població permeten calcular, cada any, diferents indicadors de tipus demogràfic i socioeconòmic.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2950

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estimacions de població. 2018. Avanç. Dades provisionals
  • Twitter
  • LinkedIn