Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida. Resultats territorials. 2017

L'any 2017, l'Àmbit Metropolità (32.861,9 euros) i el Penedès (32.056,2 euros) van ser els àmbits territorials que van tenir els ingressos mitjans nets per llar més elevats i són els únics que es van situar per sobre de la mitjana catalana (31.410,8 euros), segons l'Enquesta de condicions de vida (Resultats territorials).

El sistema de protecció social redueix les diferències de renda dels diferents territoris. La renda mitjana neta anual per unitat de consum (equivalència que converteix el nombre de membres residents a la llar en nombre d'unitats de consum) de l'Àmbit Metropolità abans de transferències estava un 6,8% per sobre de la mitjana catalana, mentre que després de transferències estava un 5,2% per sobre de la mitjana. Per la seva banda, la renda mitjana neta anual per unitat de consum de l'Alt Pirineu i Aran era el 57,6% de la mitjana catalana abans de transferències i el 73,1% de la mitjana catalana després de transferències.

El 20,0% de la població catalana es trobava sota del llindar de risc de pobresa, que el 2017 se situava en 10.097 euros en les llars formades per una sola persona i en 21.203 euros en les llars de dos adults i dos infants. La taxa de risc de pobresa se situava en el 19,2% al conjunt de l'Àmbit Metropolità i dins d'aquest Àmbit, a la ciutat de Barcelona la taxa era de l'11,9%. Al conjunt de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la taxa se situava en el 15,2% i a l'Àmbit Metropolità sense incloure l'AMB la taxa era del 27,1%.

L'any 2017, la taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) se situava en un 23,8%. Pel que fa a la informació territorial, la taxa AROPE era més elevada al conjunt dels àmbits no metropolitans (26,6%) i a l'Àmbit Metropolità sense incloure l'AMB (30,0%). Finalment, calculada amb el llindar de renda del conjunt de Catalunya, la taxa AROPE de l'AMB era del 18,8%, la de Barcelona era del 15,3% i la de la resta de l'AMB era del 22,0%.

Pel que fa a privacions, el 49,7% de la població declarava tenir dificultats per arribar a final de mes l'any 2017. Els únics àmbits territorials que es trobaven per sota d'aquesta mitjana són les Comarques Gironines (37,1%), l'Alt Pirineu i Aran (41,7%) i l'Àmbit Metropolità (49,4%). El municipi de Barcelona (48,8%) també se situava lleugerament per sota de la mitjana catalana.

Per primera vegada, l'Idescat calcula l'error de mostreig de les estimacions territorials de les principals variables de l'ECV (renda mitjana neta per llar, renda mitjana neta per persona, renda mitjana neta per unitat de consum i taxa de risc de pobresa).

L'Enquesta de condicions de vida mesura la incidència i composició de la pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a partir dels ingressos anuals nets. D'altra banda, aporta dades sobre les privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l'indicador de risc de pobresa o exclusió social harmonitzat. És una estadística de periodicitat anual harmonitzada en l'àmbit europeu que realitzen conjuntament l'Idescat i l'INE. A partir de 2016 l'Idescat porta a terme una ampliació de mostra que permet obtenir resultats més fiables per a Catalunya, i estimacions dels principals indicadors per àmbits territorials, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el municipi de Barcelona. Aquesta operació es realitza amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.