Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T2/2018

L' atur disminueix a Catalunya en 65.500 persones al segon trimestre del 2018 respecte de l'any anterior (−13,1%) i se situa en 432.000 persones desocupades, amb una taxa d'atur de l'11,39% (1,81 punts menys que un any enrere), segons l'EPA. Per sexe, la davallada interanual de l'atur de les dones és superior a la dels homes (−15,8% i −10,4%, respectivament). Per edats, destaca el decrement en el tram de 55 anys i més (−23,9%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al segon trimestre del 2018 disminueix en 31.600 (−20,1%) respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 125.900 llars.

La població ocupada augmenta de 89.900 i se situa en 3.360.400 persones, un 2,7% més que al mateix període de l'any anterior. Per sectors, si comparem l'ocupació en termes interanuals, l'increment absolut més elevat de la població ocupada és a la indústria (53.800 persones; 9,3%), seguit del sector serveis (23.900 persones; 1,0%), de l'agricultura (9.000 persones; 16,9%) i de la construcció (3.300 persones; 1,6%). Per sexe, l'ocupació augmenta de forma similar en els homes i en les dones (2,8% i 2,7%, respectivament). Per edats, l'augment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es produeix entre la població de 16 a 24 anys (11,5%), seguit del grup dels 55 anys i més (6,1%). Segons el tipus de jornada, l'augment de l'ocupació a jornada completa (3,0%) és més intens que a jornada parcial (1,1%). Entre la població ocupada assalariada l'increment del tipus de contracte indefinit (3,5%) és superior que el del temporal (2,8%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural decreix un 1,3% interanual i se situa en 167.300 persones (5,0% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector de la cultura ocupa 95.900 homes i 71.400 dones.

En el sector turístic, la població ocupada augmenta un 1,2% respecte del segon trimestre del 2017 i se situa en 457.900 persones (13,6% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector turístic ocupa 261.500 homes i 196.400 dones.

El sector de les TIC ocupa 103.400 persones al segon trimestre del 2018 (un 1,4% menys que un any enrere) i representa el 3,1% del total de l'ocupació.

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Enquesta de població activa

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Introducció | Metodologia