Comptabilitat trimestral. T2/2018

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 3,1% interanual i del 0,7% intertrimestral el segon trimestre del 2018 .

Des de l'òptica de la demanda, el creixement és degut principalment a l'evolució de la demanda interna (2,8%). Els components que més augmenten són la formació bruta de capital (4,8%) i el consum de les administracions públiques (3,2%), mentre que el consum de les llars presenta un creixement menor (2,0%). D'altra banda, la contribució del saldo exterior és del 0,6%.

Des de l'òptica de l'oferta, cal destacar el sector de la construcció, amb un creixement interanual del 6,3% per a aquest trimestre. D'altra banda, la indústria mostra un augment del 4,0% i els serveis del 2,6%; en canvi, l'agricultura presenta una taxa de variació negativa del 0,8%.

L'Idescat amplia els resultats de la Comptabilitat trimestral de Catalunya i publica els agregats del PIB des del vessant de l'oferta i la demanda, a preus corrents i en índexs de volum. Així mateix, publica les taxes de variació interanual de les sèries a preus corrents i les taxes intertrimestrals de les sèries corrents i en volum. A més, en l'oferta, l'Idescat amplia el detall dels serveis amb les agrupacions de branques següents: comerç, transport i hostaleria; activitats immobiliàries, professionals i altres; i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.

El producte interior brut (PIB) és la suma del valor de tots els béns i serveis finals produïts per una economia en un determinat període de temps. Les variacions del PIB s'utilitzen per mesurar el creixement econòmic. Els agregats que formen el PIB constitueixen el quadre macroeconòmic, ja sigui trimestral o anual, de l'economia catalana. El PIB des del punt de vista de l'oferta informa sobre la producció de cadascun dels sectors, mentre que des del de la demanda ho fa sobre la despesa en consum de les llars i les administracions públiques, la despesa en inversió (formació bruta de capital) i l'efectuada pel sector exterior.

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.