Estadística de matrimonis. 2017. Dades provisionals

El nombre de matrimonis de residents celebrats a Catalunya l'any 2017 va ser de 28.594, segons dades provisionals de l'Idescat, que no inclouen els inscrits fora de Catalunya. Aquesta xifra representa un descens del 2,6% en relació amb les dades definitives de l'any 2016, que inclouen també els matrimonis de residents a Catalunya celebrats a la resta d'Espanya.

La taxa bruta de nupcialitat el 2017 va ser de 3,8 matrimonis per 1.000 habitants, mentre que l'any 2016 va ser del 3,9‰. Aquestes són les taxes més altes registrades d'ençà de l'any 2009.

En relació amb l'estat civil anterior dels cònjuges, gairebé el 70% dels matrimonis es van celebrar en primeres núpcies per als dos contraents, mentre que el 18,8% van correspondre a enllaços entre un cònjuge solter i l'altre casat anteriorment. Els matrimonis en segones núpcies per als dos contraents van ser l'11,6% del total d'enllaços celebrats el 2017.

Pel que fa al sexe dels contraents, del total de matrimonis que van fixar la residència a Catalunya, el 96,2% van correspondre a parelles de diferent sexe i el 3,8%, a parelles del mateix sexe.

Per àmbits territorials, la taxa de nupcialitat va ser més alta que la mitjana de Catalunya al Penedès (4,3‰), les Comarques Centrals (4,0‰) i les Comarques Gironines (3,9‰). Per contra, les taxes de nupcialitat més baixes es van donar a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran (ambdues, per sota del 3,5‰).

Per comarques, les taxes de nupcialitat més elevades van ser al Moianès (amb 5,3 matrimonis per cada 1.000 habitants), seguit del Baix Empordà i l'Anoia (totes dues, amb un 4,5‰). La Terra Alta, l'Alta Ribagorça i la Noguera van tenir les taxes de nupcialitat més baixes, amb menys de 3 matrimonis per 1.000 habitants.

L'Estadística de matrimonis ofereix anualment informació dels matrimonis i dels cònjuges que fixen la residència a Catalunya segons les característiques demogràfiques, socials i territorials. La font original de les dades és la Butlleta estadística del matrimoni, que emplenen els cònjuges en el moment d'inscriure el seu matrimoni al Registre civil.

L'Idescat difon la informació per municipi, comarca, àmbit del Pla territorial, província i Catalunya. Per reduir el risc de revelació d'informació sensible s'han establerts llindars poblacionals en relació amb el tipus de variable i les freqüències de les taules.

Fins a l'any 2011 les dades publicades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de matrimonis que fixaven la residència habitual a Catalunya. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit en els registres civils de Catalunya) i les dades definitives (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit tant en els registres civils de Catalunya, com en els d'altres comunitats autònomes).

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de matrimonis. 2017. Dades provisionals
  • Twitter
  • LinkedIn