Comptabilitat trimestral. T3/2018

El producte interior brut de Catalunya registra un augment del 2,7% interanual i del 0,5% intertrimestral el tercer trimestre del 2018.

Des de l'òptica de la demanda, el creixement és degut principalment a l'evolució de la demanda interna (2,2%) en un context de desacceleració de les exportacions i importacions amb l’estranger. El component que més augmenta de la demanda interna és la formació bruta de capital (3,7%), mentre que el consum de les llars i el consum de les administracions públiques presenten uns creixements menors (1,9% i 1,2%, respectivament).

Des de l'òptica de l'oferta, la construcció manté una activitat notable, amb un creixement elevat d’un 5,2%. Els serveis es mantenen estables amb un augment del 2,8%, mentre que la indústria creix un 2,0% i presenta una desacceleració respecte als trimestres anteriors. L'agricultura presenta una taxa de variació negativa del 0,8%.

L'Idescat amplia els resultats de la Comptabilitat trimestral de Catalunya i publica els agregats del PIB des del vessant de l'oferta i la demanda, a preus corrents i en índexs de volum. Així mateix, publica les taxes de variació interanual de les sèries a preus corrents i les taxes intertrimestrals de les sèries corrents i en volum. A més, en l'oferta, l'Idescat amplia el detall dels serveis amb les agrupacions de branques següents: comerç, transport i hostaleria; activitats immobiliàries, professionals i altres; i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.

El producte interior brut (PIB) és la suma del valor de tots els béns i serveis finals produïts per una economia en un determinat període de temps. Les variacions del PIB s'utilitzen per mesurar el creixement econòmic. Els agregats que formen el PIB constitueixen el quadre macroeconòmic, ja sigui trimestral o anual, de l'economia catalana. El PIB des del punt de vista de l'oferta informa sobre la producció de cadascun dels sectors, mentre que des del de la demanda ho fa sobre la despesa en consum de les llars i les administracions públiques, la despesa en inversió (formació bruta de capital) i l'efectuada pel sector exterior.

La comptabilitat trimestral es presenta en una base comptable referida a l'any 2010 i és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.