Saltar al contingut principal

Estadística de pensions contributives. Pensionistes de la Seguretat Social. 2018

Al mes de desembre del 2018, a Catalunya residien 1.498.196 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, és a dir, el 19,7% de la població. El nombre de pensions era d'1.701.954, xifra que representa que els pensionistes percebien 1,14 pensions de mitjana. L'Idescat presenta per primera vegada, dins l'Estadística de pensions contributives, dades sobre pensionistes, i publica la sèrie des de l'any 2011.

Per grups d'edat, destacava el de pensionistes de 65 a 79 anys (el 51,7% del total), seguit del de 80 anys i més (el 27,1% del total) i del de 50 a 64 anys (el 15,5% del total). Per sexe, el nombre de dones perceptores de pensions contributives era més alt que el d'homes (51,1% respecte 48,9%), però aquesta majoria de dones entre el total de pensionistes era deguda exclusivament als majors de 80 anys, on el 60,7% eren dones, ja que a la resta de grups d'edat hi havia més presència d'homes que de dones.

Els pensionistes que percebien 1.000 euros o menys representaven el 52,5% del total; els que en percebien entre 1.001 i 2.000 representaven el 34,5% del total; i els que en percebien més de 2.000 representaven el 13,0% del total de pensionistes. Des del 2011 els pensionistes que no superaven els 1.000 euros va anar disminuint any rere any, un 3,2% del 2017 al 2018. En canvi els que superaven aquest import va anar augmentant, un 6,3% en el mateix període.

L'import brut percebut pels pensionistes al mes de desembre del 2018 era de 1.145 euros de mitjana; quan es diferencia per sexe s'observa la desigualtat entre homes (1.338 €) i dones (961 €).

Per comarques, el Barcelonès (1.235 €), el Tarragonès (1.188 €) i el Baix Llobregat (1.183 €) era on els pensionistes rebien un import mensual mitjà més elevat. A l'altre extrem hi havia les comarques de la Terra Alta (829 €), les Garrigues (860 €) i el Priorat (880 €).

Per municipis de més de 20.000 habitants, els municipis de Sant Cugat del Vallès (1.393 €), Barcelona (1.276 €) i Tarragona (1.263 €) era on els pensionistes rebien un import mensual mitjà més elevat. A l'altre extrem hi havia Lloret de Mar (929 €), Amposta (948 €) i Palafrugell (953 €).