Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 03/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 416 milions d'euros al març del 2020, xifra que suposa una disminució del 66,4% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, tots els països tenen taxes negatives. Destaquen els Estats Units i França amb una despesa de 57 i 47 milions d'euros, respectivament, que representen una disminució interanual del 60,8% i el 64,2%, seguits pel Regne Unit i Alemanya, ambdós amb una despesa de 25 milions d'euros i unes taxes negatives del 69,8% i el 62,6%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 193 euros, dada que indica una disminució interanual del 2,4%. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (136 M€) i a les activitats (85 M€).

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i de les ordres INT/248/2020, de 16 de març, i INT/270/2020, de 21 de març, suprimeix el flux de visitants internacionals per motius turístics. Atès que l'enquesta als visitants es du a terme en el moment en què abandonen el país i que les entrevistes només s'han pogut fer abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, únicament es disposa d'informació completa del treball de camp dut a terme abans del 14 de març. Malgrat això, s'han pogut construir els estimadors mensuals habituals i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.