Saltar al contingut principal

Recerca i desenvolupament. 2018

La despesa en recerca i desenvolupament interna realitzada a Catalunya va ser de 3.512,7 milions d'euros l'any 2018, xifra que incrementa en un 7,2% la despesa de l'any anterior. Aquesta despesa representa l'1,52% del PIB enfront de l'1,46% de l'any 2017. Per sectors d'execució, el 61,1% de la despesa corresponia al sector de les empreses (dada que representa un 0,94% del PIB), seguit pel sector de l'ensenyament superior, que suposava el 20,9% de la despesa en R+D (un 0,32% del PIB). El sector de l'Administració pública va realitzar el 17,6% de la despesa (un 0,27% del PIB), mentre que el sector de les institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL) va representar el 0,5% restant.

Els fons de finançament de la despesa d'R+D interna realitzada a Catalunya provenien, principalment, del sector de les empreses (un 59,6%) i de l'Administració pública (29,0%). El 6,8% de la despesa es finançava amb fons procedents de la resta del món, el 3,6% tenia l'origen en el sector de l'ensenyament superior i l'1,0% restant provenia de les IPSFL. Per sectors d'execució, els fons per finançar la despesa en R+D interna de les administracions públiques i del sector de l'ensenyament superior procedien majoritàriament de l'Administració pública, un 70,1% i un 66,8%, respectivament. En el sector de les empreses, el finançament de la despesa en R+D interna tenia l'origen pràcticament en el mateix sector empresarial (92,0%), mentre que en les IPSFL la procedència del finançament estava molt diversificada.

Pel que fa al personal ocupat, les activitats d'R+D interna realitzada a Catalunya van ocupar un total de 51.830,4 persones en equivalència a jornada completa (EJC), xifra un 6,8% superior a la del 2017. Per ocupació, 30.391,0 d'aquests ocupats eren investigadors (el 58,6% del total), 16.173,2 eren tècnics i els 5.266,2 restants eren personal auxiliar ocupat en activitats d'R+D interna. El 40,5% del total del personal en EJC destinat a aquestes activitats d'R+D eren dones, i la quota de dones entre el personal investigador era del 38,2%. Per sectors d'execució, els percentatges més elevats de participació femenina corresponien al sector de l'Administració pública i a les IPSFL, amb un 53,3% i un 54,1%, respectivament. En els sectors de l'ensenyament superior i de les empreses, aquest percentatge era del 45,6% i del 32,7%, respectivament.