Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T2/2020

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del −21,3% i una variació intertrimestral del −16,9% al segon trimestre del 2020.

Des de l'òptica de la demanda, la davallada del PIB s'explica principalment per l'evolució negativa de la demanda interna (−19,7%) en tots els components, excepte en el consum de les administracions públiques (5,3%). Destaca el descens del consum de les llars (−26,3%) degut a la paralització de les compres no essencials a partir de la declaració de l'estat d'alarma produïda per la crisi sanitària de la COVID−19. La formació bruta de capital també presenta una taxa interanual negativa del −22,7%. Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger han disminuït un 37,7% interanual i les importacions totals s'han reduït fins al 33,6%.

Des de l'òptica de l'oferta s'observa una davallada de l'activitat a tots els sectors, tot i que en menor mesura a l'agricultura. La construcció és el sector que presenta el major descens (−25,1%). La caiguda del sector serveis (−20,4%) és deguda principalment al comerç, transport i hostaleria (−39,8%). La indústria assoleix unes taxes de creixement interanual negatives del −23,1%, i, finalment, el sector agrari presenta una variació interanual negativa del −2,3%.

La comptabilitat trimestral té com a referència metodològica la Revisió estadística 2019 i és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.