Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2021

L'any 2021 el producte interior brut (PIB) de Catalunya va assolir els 244.172 milions d'euros, i el seu creixement en volum va ser del 5,8 %. Aquest PIB suposa una recuperació a preus corrents del 97,1% en relació amb el de l’any 2019 i del 93,4% si s’elimina l’efecte preus.

La demanda interna va créixer un 5,4% l'any 2021, que contrasta amb la caiguda del 8,9% de l'any anterior, principalment a causa de l'augment del consum de les llars (5,2%) i la formació bruta de capital (8,1%), mentre que el consum de les administracions públiques va augmentar un 3,3%. En relació amb el comerç exterior, els resultats també mostren un increment del 13,8%, tant de les exportacions totals com de les importacions totals.

Des de la perspectiva de l'oferta, l'activitat es recupera en totes les branques. Els serveis i la indústria mostren unes taxes de variació d'un 6,3% i un 5,3% respectivament, que reflecteixen una reactivació després de la recessió de l'any 2020. La construcció amb un 1,6% i el sector agrari amb un 1,5% registren creixements de menor intensitat.

L'Idescat presenta les estimacions anuals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000-2021. La informació del PIB des de l’òptica de l’oferta es mostra desagregada per 44 branques d'activitat per al període 2000-2019 i per 10 branques en els anys 2020 i 2021. Aquestes darreres estimacions s’elaboren principalment amb informació conjuntural.