Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

Codi: 01 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població per tal d'obtenir els recomptes de població així com la seva distribució per sexe i edat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: efectius, sexe, edat i generació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal, secció censal

Referència temporal dels resultats: Recomptes del 2012, estructura del 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: Recomptes 4t trimestre del 2012, estructura 1r trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/010301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen les característiques d'edat i sexe de la població de Catalunya, a partir de l'explotació dels padrons municipals d'habitants de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis

Resultats publicats:

Població segons sexe i edat i per generacions (Internet)

Observacions:

Les dades corresponents a districtes i seccions censals es poden demanar a través del Sistema d'atenció de demandes de la pàgina web de l'Idescat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012