Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Codi: 01 03 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població segons les dades de naturalesa, lloc de naixement i nacionalitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estructura de la població

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Obtenció de les característiques de distribució de la població segons el sexe i l'edat, i per generacions, i també segons el lloc de naixement i la nacionalitat.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: lloc de naixement i nacionalitat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal, secció censal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/010302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen les característiques de la població de Catalunya segons lloc de naixement i nacionalitat a partir de l'explotació dels padrons municipals d'habitants de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis

Resultats publicats:

Població per lloc de naixement (Internet)

Població per nacionalitat (Internet)

Observacions:

Les dades corresponents a districtes i seccions censals es poden demanar a través del Sistema d'atenció de demandes de la pàgina web de l'Idescat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012