Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA

Codi: 05 02 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc a la pobresa econòmica, la privació material i l'exclusió social.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA

Finalitat: Coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: llindar de pobresa, indicadors de risc i severitat de la pobresa, així com caracterització sociodemogràfica de la població que viu sota el llindar de pobresa.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 16.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/050202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha dut a terme l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal. Les variables incloses en l'explotació específica són relatives a l'establiment d'un llindar de risc a la pobresa a partir de la distribució de la renda en l'àmbit català, indicadors sintètics, composició i intensitat de risc a la pobresa. Per altra banda, també s'han actualitzat els indicadors de privació de llars, i s'ha elaborat per primer cop la taxa de risc a la pobresa o l'exclusió social.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012