Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 08 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal i disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: activitat i inactivitat, ocupació i atur per sectors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2011, 1r, 2n i 3r trimestre del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 33.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han realitzat les explotacions trimestrals per a Catalunya de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal. Les principals magnituds considerades són les de la població activa, la població ocupada, la població desocupada i la població inactiva segons les definicions de la OIT. Les variables incloses en l'explotació específica són les principals variables sociodemogràfiques, els aspectes relacionats amb les característiques de l'ocupació, amb la formació i les condicions de treball.

Referència temporal de les dades: 4t trimestre del 2011, 1r, 2n i 3r trimestre del 2012

Desagregació territorial: Catalunya i províncies

Resultats publicats:

Enquesta de població activa (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012