Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS

Codi: 08 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, ambdues d'àmbit estatal, per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS

Finalitat: Estimació del cost de la mà d'obra i dels seus components.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: cost laboral per treballador i mes, cost laboral per treballador i any, per hora efectiva i temps de treball

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2011, 1r, 2n i 3r trimestre del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 10 setmanes

Cost directe estimat: 13.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha realitzat l'explotació específica per a Catalunya de les enquestes de cost laboral, trimestral i anual. Les magnituds considerades són el cost laboral mitjà per treballador i mes, per hora efectiva, així com el temps treballat i no treballat i es presenta desagregat en costos salarials i costos no salarials. Pel que fa a l'Enquesta anual de cost laboral que s'elabora a partir d'un qüestionari annex a la trimestral el seu principal objectiu el cost mitjà per treballador i dels seus components principals: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.

Referència temporal de les dades: 4t trimestre del 2011, 1r, 2n i 3r trimestre del 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques de cost laboral (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012