Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 09 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010 l'ESCA té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. Per a l'any 2012 es preveuen dues onades semestrals, cadascuna d'aquestes onades permetrà obtenir indicadors representatius per al conjunt de Catalunya. A finals del 2012 es disposarà ja de cinc onades amb una grandària mostral que permetrà donar resultats per Catalunya i regions sanitàries.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sociodemogràfiques, estat de salut, hàbits en relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 399.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) recull informació sobre les característiques sociodemogràfiques de la població de Catalunya, els hàbits i estils de vida, l'estat de salut i la qualitat de vida, la utilització de serveis de salut i la satisfacció amb els serveis assistencials utilitzats. A més, l'any 2012, l'ESCA inclou en el seu qüestionari complementari preguntes referents a tecnologies de la informació i la comunicació en salut; pràctiques preventives del càncer de còlon i pròstata; salut visual, auditiva i bucodental, motius de la no-atenció sanitària i avaluació de la campanya "Dolor al pit? Truca al 112". Les dades es difonen per mitjà del web del Departament de Salut i de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

Referència temporal de les dades: el treball de camp és ininterromput i es tanca en onades semestrals. Els informes de resultats són anuals, tanmateix, es disposa de dades i indicadors per semestres. Actualment, estan disponibles els informes dels anys 2010, 2011 i 2012, a més de l'Informe de l'ESCA per regions sanitàries (2010-2012).

Desagregació territorial: l'ESCA 2010-2014 és el primer cicle d'aquesta nova edició de l'ESCA. Es divideix en 8 onades semestrals al final de les quals, per acumulació d'enquestes, serà possible l'anàlisi de territoris supramunicipals inferiors a la regió sanitària (similars a la vegueria) així com de variables amb baixa prevalença o molt desagregades.

Resultats publicats:

Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) (Internet)

Enquesta de salut de Catalunya 2012. Informe dels principals resultats (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Enquesta de salut de Catalunya 2012. Informe dels principals resultats

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.