Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS

Codi: 09 06 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Directori creat a partir del registre de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris on s'inscriuen els centres que han obtingut prèviament l'autorització administrativa i també les modificacions, trasllats i tancaments de centres i serveis objecte d'autorització.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ENTITATS I SERVEIS SANITARIS

Finalitat: Explotació estadística a partir de registres i directoris de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris per tenir un coneixement real de la situació d'aquest sector sanitari, que ha de servir per donar suport a la planificació dels serveis futurs.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: nom, adreça, dependència jurídica, tipus de centre, serveis autoritzats, equipaments, procediments, relació amb el Servei Català de la Salut, equipaments d'alta tecnologia i procediments específics.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 20.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen una visió a 31 de desembre dels centres i serveis sanitaris de Catalunya (hospitalaris i extrahospitalaris) que disposen de la preceptiva autorització de funcionament, així com de la seva tipologia, cartera de serveis i dotació. Les dades es difonen també en l'apartat "Recursos sanitaris" del capítol "Sanitat" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 31 de desembre del 2011

Desagregació territorial: Catalunya, per comarques, àmbits i províncies

Resultats publicats:

Canal Salut. Centres autoritzats (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Autorització i Registre d'Entitats, Centres i Serveis Sanitaris de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.