Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS

Codi: 09 10 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida de les dades de l'activitat i trasplantament d'òrgans dels hospitals de Catalunya i elaboració de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'increment de l'activitat, la incidència a la població i l'evolució de les llistes d'espera. Càlcul de la taxa de trasplantament i comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats d'altres països.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I VACUNACIONS

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i també sobre els programes de vacunació.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràfiques i clíniques dels pacients

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 41.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/091001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen les dades més rellevants sobre l'activitat de donació i trasplantament d'òrgans a Catalunya: característiques dels donants, dades sobre l'obtenció dels òrgans destinats a trasplantament i informació sobre l'intercanvi amb altres organitzacions. A més, s'avalua l'evolució de les llistes d'espera, es mostren comparacions internacionals i es faciliten dades de supervivència dels receptors. La informació es pot trobar al web de Canal Salut, Donació i Trasplantament, així com al de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

Referència temporal: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Canal Salut, Donació i Trasplantament (Internet)

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Activitat de donació i trasplantament a Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Activitat de donació i trasplantament d'òrgans a Catalunya. Informe 2012

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.