Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS

Codi: 09 10 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la incidència, la prevalença i la mortalitat dels malalts amb insuficiència renal terminal tractada, així com la supervivència del malalt i l'empelt i la mortalitat segons la modalitat del tractament substitutiu, la seva morbiditat i la distribució geogràfica dels recursos i els malalts, a partir del tractament estadístic del Registre de malalts renals de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I VACUNACIONS

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i també sobre els programes de vacunació.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: característiques sociodemogràfiques dels malalts renals, diagnosi i malalties associades, tipus de tractament, rehabilitació, variables d'histocompatibilitat, causa de mort, dades dels donants d'òrgans.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 57.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/091002

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen dades sobre la població en Tractament Substitutiu Renal (TSR) a Catalunya, ja sigui mitjançant hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o trasplantament renal. S'estudien les característiques clíniques i sociodemogràfiques dels pacients en TSR, en relació amb els pacients incidents, prevalents o èxitus. En ocasions la referència temporal és el darrer any disponible i en d'altres és un evolutiu des de l'any d'inici de recollida de la informació descrita. La informació es pot trobar al web de Canal Salut, Donació i Trasplantament, així com al de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries i comarques

Resultats publicats:

Canal Salut. Registre de malalts renals de Catalunya. Informe estadístic (Internet)

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Registre de malalts renals de Catalunya. Informe estadístic (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Registre de malalts renals de Catalunya. Informe estadístic 2011

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.