Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 09 14 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de morbiditat, a partir dels impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria numèriques i nominals i també a partir de registres específics (registre de defectes congènits, registre de lesions per accident, registre de drogues).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: malalties de declaració obligatòria

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2013

Cost directe estimat: 50.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/091401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a les malalties de declaració obligatòria que es publiquen dins del capítol de "Sanitat i salut pública" de l'Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Així mateix, l'Agència de Salut Pública de Barcelona publica uns informes específics, el darrer del quals correspon a l'any 2009.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2012 (Internet)

Informe Agència de Salut Pública de Barcelona. Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat. 2009 (Internet i publicació impresa)

La informació sobre el resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe Agència de Salut Pública de Barcelona. Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat. 2009

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.