Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES

Codi: 10 11 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització de les tasques prèvies a l'elaboració d'una enquesta que recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE LES BIBLIOTEQUES

Finalitat: Coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 11.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/101101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Referència temporal de les dades: 31 de desembre del 2012

Desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits territorials i Catalunya

Observacions:

En el moment de redactar aquest informe s'està duent a terme el treball de camp d'acord amb els calendaris previstos.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019