Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS

Codi: 12 01 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer l'evolució de la generació de residus municipals, de la seva recollida selectiva, tipus de gestió i del grau de compliment dels programes de residus.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS

Finalitat: Coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, consorcis, entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa, transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tones recollides, tipus de tractament, tipus de residus municipals (comercial o domèstic), destinació dels residus

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Evolució de la generació del volum de residus municipals, tipus de residus (comercial o domèstic) i tractament dels residus, així com per sectors d'activitat. Les dades es difonen a partir de diverses publicacions específiques, en l'apartat "Residus" del capítol "Medi ambient" a l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la web de l'Agència de Residus de Catalunya i també en l'apartat "Indicadors ambientals" del capítol "Territori i medi ambient" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010-2011

Desagregació territorial: Catalunya, àmbit territorial i comarcal.

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

Balanç de les dades estadístiques de residus de l'any 2011. Catalunya (Internet)

Dades de residus municipals de comarques i municipis de Catalunya (Internet)

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2011 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del medi ambient a Catalunya 2012

Balanç de les dades estadístiques de residus de l'any 2011. Catalunya

Dades de residus municipals de comarques i municipis de Catalunya (Internet)

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.