Saltar al contingut principal

TAULA INPUT-OUTPUT 2011

Codi: 13 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Desplegament dels treballs de camp de les Taules Input-Output de Catalunya 2011 incorporant les novetats del futur Sistema Europeu de Comptes (SEC) i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: TAULES INPUT-OUTPUT DE L'ECONOMIA CATALANA

Finalitat: Elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2010 en el marc del Sistema europeu de comptes a partir de diverses fonts primàries disponibles i d'enquestes específiques. Potenciació de l'aplicabilitat de les Taules Input-Output de Catalunya 2005 a partir de l'estudi d'impactes sobre la producció, el valor afegit brut i l'ocupació.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: macromagnituds, demanda final i intermèdia, inputs primaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2014

Cost directe estimat: 148.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/130101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

En coherència amb el projecte tècnic del marc input-output 2011, s'ha iniciat la recollida d'informació del Marc input-output. A més de la informació empresarial que s'obté a partir de l'Enquesta de consums intermedis (veugeu actuació 13 01 03), s'ha procedit a gestionar l'obtenció d'informació específica per les branques agràries, silvicultura, construcció, finances i serveis de no mercat (administració pública, educació, sanitat i serveis socials).

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018