Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Codi: 23 03 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com de la seva distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició jurídica, etc.) a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) d'àmbit estatal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Finalitat: Coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'establiments i empreses per sector d'activitat econòmica, segons naturalesa jurídica i dimensió de l'empresa

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/230302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ofereix el recompte del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També s'informa del nombre d'empreses amb seu a Catalunya, així com del nombre d'establiments localitzats a Catalunya.

Per a cadascun dels col·lectius d'empreses es presenten quatre taules: dues amb una sectorització agregada (38 sectors) i dues amb una de més detallada (252 branques). Cada sectorització s'encreua al seu torn amb el nombre d'assalariats (6 intervals) de l'empresa en la primera taula i amb la condició jurídica (4 modalitats), en la segona. Pel que fa als establiments, es tabulen també segons les dues sectoritzacions esmentades, però encreuades només amb el nombre d'assalariats de l'establiment.

Referència temporal de les dades: 1 de gener del 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Empreses i establiments (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012