Origen de la informació

Seleccioneu un valor d'origen de la informació per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2019 amb aquesta característica.

Definicions

Origen de la informació: tipus de procedència de les dades.

  • Aprofitament de dades administratives: utilització de dades recollides amb finalitats administratives susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Aprofitament de dades estadístiques: utilització de dades recollides amb finalitats estadístiques per organismes diferents dels que tenen la responsabilitat de dur a terme l'actuació estadística.
  • Aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades: utilització de dades obtingudes per mitjà d'instruments tècnics específics, per constatació visual o dades disponibles digitalment, que són susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Recollida directa de dades mitjançant una operació de camp: utilització de dades obtingudes en una operació de recollida específica per part de l'organisme responsable amb una finalitat exclusivament estadística.
  • Recopilació estadística: sistematització d'informació de diversos orígens.
  • Síntesi i conciliació de fonts: dades individuals que són sintetitzades o objecte d'acarament, fusió o integració de múltiples fonts i que requereixen tractaments o modelitzacions complexes.