Subàmbit 06 04: Usos del sòl i planificació

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 06 04. Usos del sòl i planificació

Nombre d'actuacions: 3

Cost directe estimat: 15.000 €