Estadística del Padró municipal d'habitants

Codi: 01 01 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 18.000 €

Ressenya: Explotació estadística del Padró continu per tal d'obtenir la distribució de la població per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, d'acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener. Actualització de la base de dades de la població estrangera. Les dades es presenten per municipis i per districtes en els municipis de més de 50.000 habitants.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, generació, nacionalitat i lloc de naixement

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals, Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2017 (en el mes d'abril del 2017 es publiquen dades avançades de la població a 1 de gener)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010101

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Piràmide de població per sexe i edat. Població per nacionalitat i lloc de naixement.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals

Resultats publicats:

Padró municipal d'habitants

Ampliació de resultats de la població estrangera

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: