Estimacions de població

Codi: 01 01 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 16.300 €

Ressenya: Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017 (al 2n trimestre del 2017 es difonen resultats avançats)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010103

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més

Resultats publicats:

Estimacions de població. Taules de població i de moviment demogràfic

Xifres de població. Indicadors anuals

Xifres de població. Indicadors de la Unió Europea

Xifres de població. Anuari estadístic de Catalunya

Observacions:

El 2017 es va canviar la data de referència i es va passar de 31 de desembre a 1 de gener.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: