Estadística de matrimonis

Codi: 01 03 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Creació de l'arxiu estadístic de matrimonis a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquest fet davant del Registre Civil. Explotació de l'arxiu estadístic de matrimonis, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques segons les variables de classificació demogràfiques d'interès, com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: matrimonis, cònjuges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de residència, tipus de matrimoni, estat civil anterior, nivell d'instrucció i nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017 (dades provisionals), gener del 2018 (dades definitives)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010302

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis de residents a Catalunya. Els resultats es difonen anualment amb una desagregació territorial per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Les dades es difonen en dues fases: les dades provisionals, amb els matrimonis de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, que també incorporen els matrimonis de residents inscrits fora de Catalunya.

L'Idescat elabora aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE, a partir de les butlletes de matrimoni del Registre Civil.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Estadística de matrimonis

Indicadors anuals: llars, famílies i matrimonis

Indicadors de la Unió europea: llars, famílies i matrimonis

Indicadors demogràfics i de territori: nupcialitat

Llars, famílies i matrimonis. Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: