Estadística de moviments migratoris

Codi: 01 05 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 05. Migracions

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 18.800 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de migracions, corresponents a les altes i les baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència. Es proporcionen els resultats dels fluxos migratoris segons l'origen i la destinació (Catalunya, resta d'Espanya i estranger).

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, origen, destinació, lloc de naixement i nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010501

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Tabulacions de les dades del 2016 del nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels moviments migratoris, tant immigració com emigració, interna i externa, que han tingut lloc a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Moviments migratoris

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: