Comptabilitat trimestral de Catalunya

Codi: 02 01 06PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 85.000 €

Ressenya: Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir del tractament estadístic, síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producte interior brut i valor afegit brut per branques d'activitat, consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta de capital, exportacions i importacions de béns i serveis amb l'estranger, demanda interior, saldo exterior i saldo amb l'estranger

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: trimestral

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2018

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/020106

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018

Sou aquí: