Saltar al contingut principal

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Codi: 02 03 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: activitat del sector serveis

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020303

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució conjuntural del creixement real de les empreses que operen en el sector serveis a Catalunya. Es publiquen les activitats incloses en els sectors de comerç; transport i emmagatzematge; hostaleria; informació i comunicacions; activitats professionals, científiques i tècniques i activitats administratives i serveis auxiliars, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com en les variacions respecte al mateix mes de l'any anterior i l'acumulat respecte a l'any anterior.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors d'activitat del sector serveis

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017