Índex d'entrada de comandes a la indústria

Codi: 02 03 09PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Calcular un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: entrada de comandes per destinació econòmica dels béns

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020309

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de la demanda futura (l'entrada de comandes) per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de l'entrada de comandes de les empreses industrials de Catalunya. L'IECI inclou tots els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis) així com l'índex de productes industrials sense energia.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: