Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Codi: 02 03 10PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Cost directe estimat: 11.800 €

Ressenya: Obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: taxa de canvi real i nominal i indicadors de posició competitiva

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (3r i 4t trimestre del 2016 i 1r i 2n trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020310

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'obté un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que consideren l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

L'actuació proporciona tres tipus d'indicadors de preus (índex de taxa de canvi efectiva nominal, índex de taxa de canvi efectiva real i índex de variació dels preus relatius) i un índex de posició competitiva revelada de la indústria. Des del punt de vista de la desagregació territorial, els indicadors de preus es publiquen, per una banda, per a quatre àmbits (països industrialitzats, Zona euro, Unió Europea, països desenvolupats i nous països industrialitzats d'Àsia) i, per l'altra, per a tres agrupacions dels principals mercats (de la Unió Monetària, de la resta d'Europa i de la resta del món). L'índex de posició competitiva revelada es proporciona per al conjunt dels principals mercats de la Unió Monetària, de la resta d'Europa i de la resta del món.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (3r i 4t trimestre del 2016 i 1r i 2n trimestre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Posició competitiva en el sector industrial

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: