Estadística del comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

Codi: 02 05 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 05. Sector exterior

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 9.800 €

Ressenya: Explotació estadística, segons la nomenclatura de contingut tecnològic de l'Eurostat, dels arxius DUA i INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: operacions de comerç exterior

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: valor de les importacions i exportacions segons contingut tecnològic (R + D) per grups de productes i àrees geogràfiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016,2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020502

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Aquesta estadística proporciona dades trimestrals i anuals d'exportacions i importacions expressades en valor de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials.

Les dades es difonen en valors absoluts i en variacions interanuals (absolutes, en tant per cent mensual i acumulat anual).

Referència temporal de les dades: 2016,2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: