Estadística sobre activitats en R+D

Codi: 02 07 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 07. R+D+I

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.500 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors d'execució, i els recursos humans que s'hi destinen.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, centre d'ensenyament superior, empresa

Unitat d'informació: empreses, organismes públics, universitats i institucions privades sense lucre que fan R+D

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: despesa en R+D per sectors d'execució, finançament de l'R+D per origen dels fons, personal ocupat en activitats d'R+D i personal ocupat en activitats d'R+D equivalents a jornada completa, per sectors d'execució i tipologia d'ocupació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020701

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Per als diferents sectors d'execució (administracions publiques, ensenyament superior, empreses i institucions privades sense finalitat de lucre) es difon informació sobre els recursos humans destinats a tasques d'investigació i recerca, és a dir, el personal ocupat en activitats d'R+D equivalents a jornada completa segons sexe i tipus d'ocupació (investigadors, tècnics i auxiliars).

També es publica informació sobre la despesa interna en R+D que es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per una banda, la despesa es desagrega en despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i de capital. Per altra banda, la despesa destinada a R+D es classifica segons l'origen dels fons (administracions publiques, ensenyament superior, empreses, institucions privades sense finalitat de lucre i estranger).

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Recerca i desenvolupament

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: