Estadística sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

Codi: 02 08 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 08. TIC

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Presidència, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.900 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses que realitza l'INE, per agrupació d'activitat econòmica i dimensió de les empreses, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses amb 10 ocupats o més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació en TIC, comerç electrònic, sector d'activitat i grandària de l'empresa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (2016 (comerç electrònic) i 2017 (equipament TIC))

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017 (els resultats d'equipament TIC van referits al primer trimestre del 2017)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020803

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Aquesta estadística proporciona informació sobre la implantació i ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses, així com l'ús del comerç electrònic. Entre d'altres, s'obté informació sobre la disponibilitat d'ordinadors, de connexió a Internet, de pàgina web, l'ús d'Internet per interactuar amb l'Administració pública, les compres i vendes a través de la xarxa i la formació en TIC dels treballadors. Aquests resultats es presenten per a les empreses de 10 ocupats o més i per a les empreses de menys de 10 ocupats. En el primer cas, la informació es desagrega per nombre d'ocupats i per sector d'activitat, mentre que en el cas de les empreses petites, la informació es desagrega per sector d'activitat.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (2016 (comerç electrònic) i 2017 (equipament TIC))

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses 2016-2017

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: