Saltar al contingut principal

Estadística de maquinària agrícola

Codi: 03 01 04PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 01. Sector agrari

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). Les dades es difonen també trimestralment i anualment.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, difusió.

Informant: Administració pública, empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: dades de la maquinària agrícola

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual, mensual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019 (a la publicació de les dades anuals es conserva informació dels darrers 4 anys)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030104

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019