Saltar al contingut principal

Estadística de les captures pesqueres

Codi: 03 01 07PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 01. Sector agrari

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: confraries de pescadors de Catalunya, Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre les notes de venda (producte comercialitzat en primera venda a les llotges catalanes). Dades de producció aqüícola (aqüicultura).

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, recollida, procés, difusió.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: vendes per llotges

Desagregació territorial dels resultats: províncies, altres àmbits, Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual, contínua, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/030107

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019