Estadística de qualitat del servei elèctric

Codi: 03 02 09PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de les dades anuals de qualitat del servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: qualitat del servei elèctric subministrat per una empresa distribuïdora en un municipi concret, mesurat en TIEPI (temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada), indicat en hores d'interrupció, NIEPI (nombre d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada) i percentil 80 del TIEPI

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/030209

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Per a cada distribuïdora: Informació municipal: Tiepi imprevist, Tiepi programat, Niepi imprevist, Niepi programat, potència, subministraments de BT i MT, percentil 80 del Tiepi, descomptes en la facturació, nombre de subministraments que incompleixen el temps d'interrupció, nombre de subministraments que incompleixen el nombre d'interrupcions, nombre de pressupostos fets, nombre d'obres fetes, nombre de reconnexions i nombre d'embrancaments.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, municipis

Observacions:

Els resultats estan recollits en un arxiu Excel, que està disponible a la seu del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial. El procediment per accedir-hi és demanant la informació al Servei.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: